80 ستونی تک نسخه

80 ستونی تک نسخه

80 ستونی

سایز = 28*24 سانتیمتر

تک برگ بی خط

تغداد برگ در کارتن = 1200 برگ

کاغذ = تحریر 70 گرم – پری پرینت اندونزی

قیمت هر کارتن = 120000 تومان

تلفن سفارش = 02144465977

09123485336

09125279573