پلاتر عرض ۹۰

پلاتر عرض ۹۰

عرض ۹۰ -45متری

کاغذ هشتاد گرم اندونزی

ظاهر سفید

ضخامت یکدست و زیر دست ضخیم

دارای انعطاف عالی

تلفن سفارش=02144465977

09125279573

09123485336