رسید مشتری (رسید دستگاه ATM)

رسید مشتری (رسید دستگاه ATM)

رسید مشتری ، در انواع دستگاه های عابر بانک مورد استفاده قرار میگیرد .