عرض ۹۰ پنجاه متری

عرض ۹۰ پنجاه متری

تومان38,000

عرض ۹۰ پنجاه متری

کاغذ هشتاد گرم اندونزی

ظاهر سفید

ضخامت یکدست و زیر دست ضخیم

دارای انعطاف عالی

دسته: