عرض ۶۰ پنجاه متری

عرض ۶۰ پنجاه متری

تومان28,000

عرض ۶۰ سانتی متر

پنجاه متری

کاغذ هشتاد گرم اندونزی

ظاهر سفید

ضخامت یکدست و زیر دست ضخیم

دارای انعطاف عالی

دسته: