عرض ۱۰۶ پنجاه متری

عرض ۱۰۶ پنجاه متری

تومان44,000

عرض ۱۰۶ پنجاه متری

کاغذ هشتاد گرم اندونزی

ظاهر سفید

ضخامت یکدست و زیر دست ضخیم

دارای انعطاف عالی

دسته: